Contacts

Addresses:
9А, Narodnogo Opolcheniya street, Moscow
7А, Narodnogo Opolcheniya street, Moscow
45/2, Marshala Tukhachevskogo street, Moscow

Phone number: +7 (495) 414-10-54
E-mail: info@horo.school